ДО ВЕСКА РАЙЧЕВА КОЛЕВА ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА НИКОЛАЙ СПАСОВ КОТЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ВЕСКА РАЙЧЕВА КОЛЕВА
ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА
НИКОЛАЙ СПАСОВ КОТЕВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-50132-22.02.2017 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4890-07.07.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1007.1393, 68134.1007.957, 68134.1007.957.1, 68134.1007.958, 68134.1007.959, 68134.1007.960, 68134.1007.961, 68134.1007.1027, 68134.1007.1030, 68134.1007.1030.2, 68134.1007.1031, 68134.1007.1032, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1.  Копие на Заповед № 18-4890-07.07.2017 г.
2.  Копие на скица-проект.

 

 

 

 

                             НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

         ИНЖ. Д. ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на поставяне на таблото 13.11.2017 г.