Дo: ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВА ТОДОРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВА ТОДОРОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-80173-20.03.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена издадена заповед за изменение на КККР № 18-3866-31.05.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1896.830.1.1, 68134.1896.830.1.2, 68134.1896.830.1.3, 68134.1896.830.1.4, 68134.1896.830.1.5, 68134.1896.830.1.6, 68134.1896.830.1.7, 68134.1896.830.1.16,  за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-3866-31.05.2017 г.
 

 

 

                                                                                            Началник на СГКК СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                              инж.Д.Величков

 

 

 

Дата на залепване на таблото: 08.08.2017 г.