ДО ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА РАНГЕЛОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА РАНГЕЛОВА

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено от Лилия Цирова  заявление с рег. № 01-157628-29.05.2017  г. на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти,  касаещо допълване на 3 бр. схеми на СО в сграда с идентификатори:   17395.501.1527.1.1, 17395.501.1527.1.2 и  17395.501.1527.1.3,  въз основа на архитектурен проект, Договор за доброволна делба от 06.04.1981 г.   и  разработка на правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК , Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград, ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4 или да представите в сградата на СГКК –Бл- град на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Бл- град ще продължи процедурата по изменението, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 13.07.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 21.07.2017 г.

Длъжностно лице - Е. Николова / Мл. експерт  „АО“/ :

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград