ДО ВИОЛЕТА ЗАХАРИЕВА НИКОВА КИРИЛ ЗАХАРИЕВ КОСТОВ ТЕМЕНУЖКА ТОДОРОВА ЦОНЕВА ДАРИНКА СИМЕОНОВА МИРЧЕВА ЙОРДАН СТАНОЙЧЕВ МИРЧЕВ КРАСИМИР СТАНОЙЧ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО ВИОЛЕТА ЗАХАРИЕВА НИКОВА КИРИЛ ЗАХАРИЕВ КОСТОВ
ТЕМЕНУЖКА ТОДОРОВА ЦОНЕВА ДАРИНКА СИМЕОНОВА МИРЧЕВА
ЙОРДАН СТАНОЙЧЕВ МИРЧЕВ КРАСИМИР СТАНОЙЧЕВ МИРЧЕВ
ФИЛИП СТАНОЙЧЕВ МИРЧЕВ ВЕНЕТА КРУМОВА МИХАЛКОВА
ПЛАМЕН БОРЯНЧОВ МИХАЛКОВ РУМЕН БОРЯНЧОВ МИХАЛКОВ
КРУМ БОРЯНОВ МИХАЛКОВ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МАНОВ
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА МАНОВА ПЕТЪР ЙОРДАНОВ МИРЧЕВ
БОЖИДАРКА КИРИЛОВА МИРЧЕВА КИРИЛКА МЕТОДИЕВА СТЕФАНОВА
ЗАХАРИ МЕТОДИЕВ МИРЧЕВ СЛАВКА СТОЯНОВА МИХАЛКОВА
ИВАН МИТКОВ ЙОРДАНОВ МАРИЯ МИХАЛКОВА- АРСОВА
КОСТАДИНКА СТОИЛКОВА МИХАЛКОВА СВЕТЛАНА СТОЯНОВА ДИМЧЕВА
НЕДКА СТОЯНОВА ДРЕНОВИЧКА СТОЯНЧО ЛЮБОМИРОВ СПАСОВ
СНЕЖАНКА ЛЮБОМИРОВА УЗУНОВА ВИОЛЕТА ЛЮБОМИРОВА ЖЕЖЕВА
ХРИСТО СТАНКЕВ ПЕТРОВ БОЖУРКА ВАНГЕЛОВА ПЕТРОВА
РАДОСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТРОВ ЕЛЕНА ПЕТРОВА МАРЦЕНКОВА
АСЕН ФИЛИПОВ МИХАЙЛОВ ВЕЛИН ФИЛИПОВ МИХАЙЛОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ТУПАРОВ ЮЛИЯ СТЕФАНОВА МИТЕВА
СВОБОДКА БОРИСОВА ДЖАРКОВА КИРИЛ БОРИСОВ СТОИЦОВ
ВИОЛЕТА БОРИСОВА ПЕТКОВА МАЯ ЛЮБЕНОВА АРАБАДЖИЕВА

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви уведомяваме, че, по повод на  подадено заявление   с рег. № 01-348947/ 06.11.2017 г.  на СГКК – Благоевград,  е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, касаещо коригиране границите на  поземлени имоти  с идентификатори 04279.310.3326, 04279.310.3369,  04279.310.3368  и допълване на нови поземлени имоти   с идентификатори 04279.310.1711, 04279.310.1713, 04279.310.1712,  04279.310.1714 и 04279.310.1715,      въз основа на Протокол  № 8/ Решение № 14 от 28.09.2017 г. на Община Благоевград и разработка на правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с преписката и в случай на несъгласие с проектното изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград, ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4 или да представите в сградата на СГКК –Бл- град на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Бл- град ще продължи процедурата по изменението, като в 3 - дневен срок от постъпване по реда на чл. 86 от ЗКИР /§5, ал. 2 от ДР на ЗКИР на документ за собственост, кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти ще бъдат актуализирани.

Дата на поставяне на таблото: 05.12.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 13.12.2017 г.

Длъжностно лице /Е. Николова/ – Мл .експерт  `АО`:

 

НАЧАЛНИК НА СГКК –БЛАГОЕВГРАД:        …………………

 

 

                                                                                                           / В. ТИМЕВ /