ДО ВИОЛИНА ИВАНОВА УЗУНОВА РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ УЗУНОВ МАРЯНА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ВИОЛИНА ИВАНОВА УЗУНОВА
РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ УЗУНОВ
МАРЯНА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА

Публикация на:: 
Благоевград

 На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-373008/23.11.2017г. на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-1611/ 26.02.2018 г., касаеща коригиране границата между поземлени имоти с идентификатори 39614.2.17 и 39614.2.18 по КК на с. Кремен, община Банско, на основание заснета на място имотна граница от правоспособно лице по кадастър съобразно ползването на двата имота.

Поземлен имот 21498.261.4 Предоставяме възможност за запознаване със Заповед № 18-1611/ 26.02.2018 г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

 

Дата на поставяне на таблото: 13.03.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 28.03.2018 г.

Длъжностно лице - Е. Николова /Мл. експерт  `АО`/ :

 

 

 

                        НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД:........................................

                                                                               /ИНЖ. В. ТИМЕВ/