ДО ВИТАН РАНГЕЛОВ ШАЛАМАНОВ ДО ЛИЛИЯ ЦВЕТАНОВА СОКОЛОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ВИТАН РАНГЕЛОВ ШАЛАМАНОВ

ДО
ЛИЛИЯ ЦВЕТАНОВА СОКОЛОВА

Публикация на:: 
Софийска област

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-101810-05.04.2017 г., подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4636-29.06.2017 г., засягащо имот с идентификатор 38978.900.5242, 38978.900.5471, 38978.900.246, 38978.900.246.1, 38978.900.3877, 38978.900.3877.1, 38978.900.4155, 38978.900.4155.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- СОФИЙСКА ОБЛАСТ се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-4636-29.06.2017 г., на Началника на СГКК – СОФИЙСКА ОБЛАСТ, като от същата се считате уведомени за издадения административен акт.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК СОФИЙСКА ОБЛАСТ и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЙСКА ОБЛАСТ       

ИНЖ. СВЕТЛОМИРА СЛАВОВА

 

Дата на поставяне на таблото: 14.07.2017 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 28.07.2017 г.