До ВИТОША БИЛД 2017 ЕООД чрез

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До
ВИТОША БИЛД 2017 ЕООД
чрез
ИВАЙЛО СЛАВЧЕВ ИВАНОВ

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-87968-12.03.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3812-14.05.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.903.2411, 68134.903.256, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-3812-14.05.2018 г.
2. Копие от скица - проект

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

  инж. МАРИЯ ПЕТРОВа

                                                                                    заповед № РД-20-52/07.06.2018 г.

 

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 12.06.2018 г.

 

 

Изготвил:                         инж. Й.Вълчев