ДО ВЛАДИМИР ИВАЙЛОВ ПЕТРУНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО ВЛАДИМИР ИВАЙЛОВ ПЕТРУНОВ

Публикация на:: 
Благоевград

     На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег. № 01-306944/ 04.10.2017 г. на СГКК – Благоевград подадено от Здравко Ангелов Благов е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

    Изменението се състои в извършено вписване на Благо Попниколов Опашков в поземлен имот с идентификатор 61813.548.2, въз основа на

Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 01.1А от 28.12.2006г., издаден от ОС“ЗГ“  гр. Разлог.

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 09.03.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 27.03.2018 г.

Длъжностно лице- Е. Николова / Мл. експерт `АО`/ :

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград