ДО ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ ул. 5-та №3, кв. Враждебна , район Кремиковци ДО СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ ул. 5-та №3, кв. Враждебна , район Кремиковци

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
ул. 5-та №3, кв. Враждебна , район Кремиковци

ДО
СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ
ул. 5-та №3, кв. Враждебна , район Кремиковци

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-295852-28.09.2016 г., подадена на основание  чл. 51, ал. 3, т.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1193-22.02.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.8550.475, 68134.8550.476, 68134.8550.476.1, 68134.8550.477, 68134.8550.1654, 68134.8550.5196, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-1193-22.02.2017 г.
2. Копие от Скица – проект №15-588743-29.11.2016 г. 

 

 

Дата на залепване на таблото: 11.05.2017г.

 

 

                                                                                   Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

            / инж.Д.Величков /