ДО ВЛАДИМИР СТОЯНОВ МИНЧЕВ ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”АНТИМ I” № 34

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ВЛАДИМИР СТОЯНОВ МИНЧЕВ
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”АНТИМ I” № 34

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-55493/27.02.2017 г. от Марин Стоянов Минчев в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на гр.Пловдив  общ.Пловдив, нанасяне на самостоятелни обекти в сграда с   ИД 56784.518.932.2, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права. В 7 дневен срок от получаване на настоящето писмо се поканвате да се явите и Ви се предоставя възможността да се запознаете с предлаганото изменението на КККР. В последствие ще бъде издадена  заповед, за която отново ще бъдете уведомени.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

 

Дата на поставяне на таблото:  12.04.2017г..

Дата на сваляне от таблото:      20.04.2017г..