До ВЛАДО КРУМОВ КИТАНОВ До ДИМИТЪР КРУМОВ КИТАНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До
ВЛАДО КРУМОВ КИТАНОВ
До
ДИМИТЪР КРУМОВ КИТАНОВ

Публикация на:: 
София - град

      На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-146933-17.05.2017 г. от ПЕТРАНКА ПЕТРОВА ТОНЧЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1007.1442, 68134.1007.1441, 68134.1007.692, 68134.1007.670, 68134.1007.650 и 68134.1007.636 находящ се в район Триадица, Столична община.

Изменението се изразява в промяна границите на поземлени имоти с идентификатори 68134.1007.692 и 68134.1007.650, в съотвествие с ПИ 2414 и 2415, кв.27 по плана на м. «Кръстова вада» по скица - проект № 15-249216-30.05.2017 г., и се извършва въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението в приемното време на СГКК София в дните: понеделник, сряда и петък от 10.30 ч. до 11.30 ч., Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-146933-17.05.2017 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg  или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

 

 

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-146933-17.05.2017 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1007.1442, 68134.1007.1441, 68134.1007.692, 68134.1007.670, 68134.1007.650 и 68134.1007.636 находящ се в район Триадица, Столична община, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

 

Приложение: Скица - проект                                                                                         

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 14.07.2017 г.