Дo: ВОЛОДЯ РУСЕВ ТОДОРОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ВОЛОДЯ РУСЕВ ТОДОРОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпио заявление вх. № 01-353556-15.11.2016 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 1, т.2 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1638-09.03.2017 г., засягащо имот с идентификатор 04234.6969.514, 04234.6969.514.1, 04234.6969.514.2, 04234.6969.514.3, 04234.6969.3327, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

В 14-дневен срок считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със заповед № 18-1638-09.03.2017 г., на Началника на СГКК София.

 

Приложения:

1. Копие на Заповед № 18-1638-09.03.2017 г.

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

        инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 Дата на залепване на таблото: 13.04.2017г.