Дo: ЯНАКИ АТАНАСОВ ТЕРЗИЙСКИ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ЯНАКИ АТАНАСОВ ТЕРЗИЙСКИ

Публикация на:: 
Перник

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-365718-17.11.2017 г., подадена на основание  Наредба № РД-02-20-5-15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-324-11.01.2018 г., засягащо имот с идентификатор 61577.502.2193, 61577.502.2194, 61577.502.2266, 61577.502.9504, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик. В двуседмичен срок, считано от датата на залепване на уведомлението върху таблото в приемната на СГКК ПЕРНИК, Ви се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-324-11.01.2018  г. на Началника на СГКК ПЕРНИК за изменение на КККР.

 

Дата на залепване: 08.02.2018 г.

Дата на сваляне: 23.02.2018 г.

С уважение,

инж. М. МИНТОВА

                                                                                         Началник на СГКК – гр. ПЕРНИК