ДО ЯНАКИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ УЛ. „БАБА ПАРАШКЕВА“ № 25 ДОБРИЧ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ЯНАКИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
УЛ. „БАБА ПАРАШКЕВА“ № 25
ДОБРИЧ

Публикация на:: 
Добрич

В изпълнение на чл.26, ал.1 от АПК Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-51475-09.02.2018 г., подадено от ВЕЛИКО ИВАНОВ ВЕЛИКОВ, Служба по геодезия, картография и кадастър Добрич започва производство по изменение на  кадастралния регистър на град Добрич, засягащо поземлен имот с идентификатор 72624.901.59,  за който Вие сте вписан като собственик в кадастралния регистър.

На основание чл.34, ал.3 от АПК, в 7-дневен срок от поставяне на настоящото уведомление на таблото на СГКК – Добрич и публикуването му в електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете с проекта за изменение и да изразите становище по започналото административно производство. В случай на несъгласие с исканото изменение е необходимо да представите документи, доказващи претенции на права. При неизразяване на становище в указания срок, процедурата по изменение на КККР продължава при спазване на законоустановения срок.

На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – Добрич и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

Дата на поставяне на таблото: 09.03.2018 г.

             Дата на сваляне от таблото: 16.03.2018  г.

             Длъжностно лице: Веселина Костова – ст.експерт

 

 

 

 

                                                             НАЧАЛНИК НА СГКК ДОБРИЧ:................................

                                                                                                   /инж.ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ/