ДО ЯНЕ АРТУР СТОЙКОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО ЯНЕ АРТУР СТОЙКОВ

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че, по повод на подадено заявление   с рег. № 01-228315/ 27.07.2017 г. на СГКК – Благоевград от КОНСТАНТИНА ПРОКОПОВА ГЪЛЪБОВА, е започната процедура за възстановяване право на собственост върху поземлени имоти с идентификатори 65334.66.10 и 65334.66.75, на основание  чл. 14, ал.1, т. 3 от ЗСПЗЗ , на база на извършено геодезическо заснемане и разработка на правоспособно лице- геодезист.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с преписката и в случай на несъгласие с проектното изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград, ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4 или да представите в сградата на СГКК –Бл- град на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Бл- град ще продължи процедурата по изменението, като в 3 - дневен срок от постъпване по реда на чл. 86 от ЗКИР /§5, ал. 2 от ДР на ЗКИР на документ за собственост, кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти ще бъдат актуализирани.

 

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

Дата на поставяне на таблото: 10.08.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 18.08.2017 г.

Длъжностно лице /Е. Николова/ – Мл. експерт `АО`:

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК –БЛАГОЕВГРАД:        …………………

 

 

                                                                                                           / В. ТИМЕВ /