ДО ЯНКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА АНИ ИВАНОВА ПЕТРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ЯНКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА
АНИ ИВАНОВА ПЕТРОВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено аявление рег. № 01-395635-22.12.2016г. от ЙОРДАНКА ГРИГОРОВА ИЛИЕВА чрез пълномощник СТАНИСЛАВ КРАСИМИРОВ ИЛИЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1604.6188 с адрес: район Студентски, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне границата между поземлени имоти с идентификатори 68134.1604.6206 и 68134.1604.6207 в съответствие с приложени документи и проект на правоспособно рице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност в приемното време на службата в дните: понеделник, сряда и петък от 9,30 до 11,30 ч., да се запознаете с документите към заявление № 01-395635-22.12.2016г г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв.Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-395635-22.12.2016г.,  СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1604.6188 с адрес: район Студентски, Столична община, като кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти ще бъдат актуализирани.

  Приложение: Копие на скица проект   

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

        инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 Дата на залепване на таблото: 14.03.2017г.