ДО ЯНКА ПЕТКОВА БАРТ ДИМИТЪР ЯНЧЕВ КАНЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ЯНКА ПЕТКОВА БАРТ
ДИМИТЪР ЯНЧЕВ КАНЕВ

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК – гр. Бургас е постъпило заявление вх. № 01-352073-08.11.2017 /наш/, подадено от Виолета Тръпкова Дандулова, с което се иска изменение на кадастралния регистър към кадастралната карта на гр.Бургас по отношение на самостоятелен обект с идентификатор 07079.621.126.1.30, с административен адрес по кад.карта: гр.Бургас, ж.к.”Братя Миладинови” бл.17, ет.6. Иска се заличаване на вписаните собственици  Янка Петкова Барт и Димитър канчев Янев с документ: други от 15.03.2006г. на БРС и вписване на нов собственик в лицето на Ангелина Христова Трънкова с документ: Заповед №387 от 17.03.1987 г.

По искането е образувано административно производство и на основание чл. 26 във вр. с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви даваме възможност в седемдневен срок, считано от датата на получаването на настоящото, (поставянето му на табло и в електронната страница на АГКК) да изразите при желание писмено становище по преписката с представяне на документи за собственост.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 14.11.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 22.11.2017 г.