Дo: ЮЛИЯНА НИКОЛОВА ЛАВРОВА ДИМИТРИНКА ПЕТРОВА БОЖАНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ЮЛИЯНА НИКОЛОВА ЛАВРОВА
ДИМИТРИНКА ПЕТРОВА БОЖАНОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-228451-27.07.2016 г., подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-389-18.01.2017 г., засягащо самостоятелни обекти с идентификатори 68134.101.15.1.1, 68134.101.15.1.2, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте регистрирани собственици.

Предвид горното в четиринадесетдневен срок от датата на залепване на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със заповед № 18-389-18.01.2017г. на Началника на СГКК гр. София.

Приложения:

1. Копие на Заповед № 18-389-18.01.2017 г.

Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

/ инж. Д. Величков/

Дата на залепване на табло: 15.03.2017 г.