Дo: ЮРИЙ ГРИГОРОВ КОВАЧЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

Дo:
ЮРИЙ ГРИГОРОВ КОВАЧЕВ

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-76021-01.03.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3744-10.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 04234.6906.1915, 04234.6906.1917, 04234.6906.606, 04234.6906.1873, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-3744-10.05.2018 г.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-3744-10.05.2018 г.
2. Копие на скица-проект.

 

ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

             ИНЖ. МАРИЯ ПЕТРОВА

Със заповед № РД - 20-52/07.06.2018г.

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 12.06.2018 г.