ДО ЗАХАРИНКА СТОЯНОВА ЖАКМАР

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ЗАХАРИНКА СТОЯНОВА ЖАКМАР

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-370539-22.11.2017 г. от КРЪСТЬО НИКОЛОВ КАРАМАНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 04234.6969.1611, 04234.6969.1609, 04234.6969.3455, 04234.6969.1607, 04234.6969.3466, 04234.6969.3467, 04234.6969.1610, 04234.6969.3575, с. Бистрица, район „Панчарево“, област София.

Изменението се извършва по скица-проект № 15-54769-29.01.2018 г. и се състои в: нанася се имот с проектен идентификатор 04234.6969.3765 в съответствие с границите на имот пл. № 1611 с изключение на частите, с които са уредени сметките по регулация и частта, отчуждена за улица, имот с проектен идентификатор 04234.6969.3766, съответстващ на УПИ XV-1609, кв. 13, имот с проектен идентификатор 04234.6969.3762, съответстващ на УПИ XIII-1607, кв. 13, имот с проектен идентификатор 04234.6969.3767, съответстващ на имот пл. № 1610, промяна в границата между имоти с идентификатор  04234.6969.1611 и 04234.6969.3465 в съответствие с границата между УПИ XVII 1611 и УПИ XVIII-1605, кв. 13, документи за собственост и съгласно проект в цифров и графичен вид, изработен от правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София Ви се предоставя възможност в приемното време в дните: понеделник и петък от 10,30 ч. до 12,00 ч. да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-370539-22.11.2017 г. в случай на несъгласие с исканото изменение да представите кументи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-370539-22.11.2017 г.,  СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти идентификатори 04234.6969.1611, 04234.6969.1609, 04234.6969.3455, 04234.6969.1607, 04234.6969.3466, 04234.6969.3467, 04234.6969.1610, 04234.6969.3575, с. Бистрица, район „Панчарево“, област София, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Копие на скица – проект                                                                                                                                                                                                                                

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 09.03.2018 г.