Дo: Заинтересованите собственици и носители на други вещни права върху гаражи в сграда с идентификатор 83510.662.268.4

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
Заинтересованите собственици и носители на други вещни права върху гаражи в сграда с идентификатор 83510.662.268.4

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-209633-11.07.2017 г. от Ивелина Любенова Георгиева, СГКК-гр. Шумен, започва производство по изменение на КККР, засягащо нанасяне на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 83510.662.268.4, за която в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте регистриран като собственик или носител на друго вещно право. В срок от 7 дни от датата на получаване, заинтересованите страни могат да се запознаят с изменението на ККР. Проекта е изложен в СГКК-Шумен на адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение” № 107, ет. 5.

 

 

                                                                              Началник на СГКК – гр. ШУМЕН:…………………

                                                                                                                                        /инж.  Й. Йовчев/