До: Заинтересованите собственици на земя и сгради в ПИ с идентификатор 83510.668.7, с административен адрес: гр.Шумен, ул.“Сакар“№5 Дo: ДАНИЕЛА ДИМЧЕВА ГРИГОРОВА Дo: ДИМИТРИНКА ПЕТРОВА ПЕНЕВА До: ИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА До: ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
Заинтересованите собственици на земя и сгради в ПИ с идентификатор 83510.668.7, с административен адрес: гр.Шумен, ул.“Сакар“№5

Дo:
ДАНИЕЛА ДИМЧЕВА ГРИГОРОВА

Дo:
ДИМИТРИНКА ПЕТРОВА ПЕНЕВА

До:
ИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

До:
ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-226649-26.07.2017 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5870-10.08.2017 г., засягащо имот с идентификатор 83510.668.7.1, 83510.668.7.2, 83510.668.7.3, 83510.668.7, 83510.668.7.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-5870-10.08.2017 г.
 

 

 

Дата: 10.08.2017 г.                                                   Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                              /инж. Св. Василев - Заповед №РД-20-99/02.08.2017г./