ДО ЖАНЕТА ГЕОРГИЕВА НИНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
ЖАНЕТА ГЕОРГИЕВА НИНОВА

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. №  01-142091-20.04.2018г. от Борислав Петров Нинов, чрез пълномощник Младен Георгиев Георгиев до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти (КККР) за отразяване на самостоятелен обект с идентификатор 68134.1001.521.1.23–апартамент, находящ се на първи надпартерен етаж в сграда с идентификатор 68134.1001.521.1,  бул. „Патриарх Евтимий“ № 73, район „Триадица”, за което се установи, че сте заинтересувани лица.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-142091-20.04.2018г.  в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление вх. № 01-142091-20.04.2018г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на КККР за отразяване на схемата, при спазване на законоустановения ред.

      ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. МАРИЯ ПЕТРОВА

Със заповед № РД - 20-52/07.06.2018г.

Изготвил:   инж. Н. Дойчинова             

 

Дата на залепване на таблото: 12.06.2018г.