До: ЖЕЧКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: ЖЕЧКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА

Публикация на:: 
Бургас

В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-212056-13.07.2017 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-6575-07.09.2017 г., засягащо имоти с идентификатор 07079.832.50, 07079.832.51, 07079.832.171, 07079.832.179 по кадастралната карта на гр. Бургас, община Бургас, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- гр. Бургас се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-6575-07.09.2017 г., на Началника на СГКК – гр. Бургас, като от същата се считате уведомени за издадения административен акт.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

                                   НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                          ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 06.10.2017 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 23.10.2017 г.