ДО ЖЕЛЯЗКО МИЛАНОВ РОЯЧКИ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО ЖЕЛЯЗКО МИЛАНОВ РОЯЧКИ

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-355316/ 10.11.2017 г. на СГКК – Благоевград, постъпило от ЕМИЛ СОЛАЧКИ; ГЕОРГИ СОЛАЧКИ и ТОДОР СОЛАЧКИ, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, касаещо: допълване на схема на самостоятелен обект  с идентификатор 04279.608.361.1.2  на ет. 2 в сграда с идентификатор 04279.608.361.1,     въз основа на одобрен арх. проект от 08.10.1959 г. на ГОНС- Благоевград, Нотариален акт № 8/ 1963 г. и Нотариален акт № 70/ 1975 г.: РС- Благоевград, както и  разработка на правоспособно лицe по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК,  Ви се предоставя възможност да се запознаете с преписката и в случай на несъгласие с проектното изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград, ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4 или да представите в сградата на СГКК –Бл- град на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението , СГКК – Благоевград ще продължи процедурата по изменението, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

       Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 12.02.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 20.02.2018 г.

Длъжностно лице:Е. Николова – Мл .експерт  `АО`:

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК –БЛАГОЕВГРАД:        …………………

 

 

                                                                                    / ИНЖ. В. ТИМЕВ/