ДО ЖИВКА ИВАНОВА ШОПОВА КАТЕРИНА МИХАИЛОВА ЧОБАНОВА РУМЯНА АЛЕКСАНДРОВА ТАСЕВА ЕЛЕНА ТАЧЕВА- БУМБАРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
ЖИВКА ИВАНОВА ШОПОВА
КАТЕРИНА МИХАИЛОВА ЧОБАНОВА
РУМЯНА АЛЕКСАНДРОВА ТАСЕВА
ЕЛЕНА ТАЧЕВА- БУМБАРОВА

Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

          На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-400964/18.12.2017г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-3121/18.04.2018г., касаещо допълване на подземна сграда (бункер) с идентификатор 65334.301.1414.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 65334.301.1414 на основание Акт за публична общинска собственост № 2/15.02.2006г., издаден от РБ-МРРБ – Община Сандански и разработка от правоспособно лице по кадастър.

Поземлен имот 21498.261.4Предоставяме възможност за запознаване със Заповед № 18-3121/18.04.2018г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

 

Дата на поставяне на таблото: 28.05.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 12.06.2018 г.

Длъжностно лице- Е. Николова  /Мл. експерт  `АО`/:

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- Благоевград:

/инж. В. Тимев/