ДО ЖИВКА СТОЙНЕВА ЖИВКОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ЖИВКА СТОЙНЕВА ЖИВКОВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-398755-14.12.2017г. от Цветанка Стойнева Ананиева до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралната карта по отношение корекция границите на сграда с идентификатор 04234.6970.3416.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 04234.6970.3416, ул. „Борова гора“ № 2, с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община. Изменението е на основание чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър, като за поземления имот и за сградата сте заинтересувано лице.

Предвид горното в седемдневен срок от датата на залепване на таблото в приемната на СГКК София имате възможност да изразите становище и съгласно чл. 36, ал. 2 от АПК да предоставите доказателства по започналото административно производство.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените в заявление вх. № 01-398755-14.12.2017г., процедурата по изменение в КККР продължава, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Копие на Скица – проект.

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

Дата на залепване на таблото: 09.03.2018 г.