Дo: ЗЛАТАН СЕРАФИМОВ НИКОЛОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ЗЛАТАН СЕРАФИМОВ НИКОЛОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-54166-24.02.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2810-21.04.2017 г., засягащо имоти с идентификатор 68134.103.77.1.4, 68134.103.77.1.5, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на заповед № 18-2810-21.04.2017 г.

 

 

                                                                                   Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                       / инж.Д.Величков /

 

 

Дата на залепване на таблото: 18.05.2017г.