ДО ЗЛАТКА АСЕНОВА ЕМИЛОВА УЛ. МАЗАЛАТ № 6А ГР. СТАРА ЗАГОРА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО ЗЛАТКА АСЕНОВА ЕМИЛОВА
УЛ. МАЗАЛАТ № 6А
ГР. СТАРА ЗАГОРА

Документи: 
Публикация на:: 
Стара Загора

С настоящото Ви уведомяваме, че Цветана Асенова Митева и Петър Асенов Петров в качеството на наследници на Асен Петров Илиев са подали пред СГКК – Стара Загора заявление вх. № 01-184746-22.05.2018 г., с което желае да бъдат променени  кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Стара Загора.

За да изпълним искането по административната процедура, за която сме сезирани и издадем административен акт за заявеното изменение, следва да променим кадастралната карта и регистри по реда на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР, съгласно проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР.

Проекта за изменение включва коригиране контура на сграда с идентификатор 68850.512.484.1. За изменението са приложени Типов договор зо отстъпено право на строеж от 09.06.1966г.  и  проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР. Съгласно наличните в досието на имота и предоставените към преписката документи за собственост сте заинтересуванo лицe по исканото изменение.

С оглед на изложеното по – горе и на основание чл. 26, ал.1, във вр. с чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. на МРРБ, Ви отправяме настоящото уведомление и даваме възможност, в седем дневен срок, считано от датата на получаването му, да се запознаете на място с образуваната административна преписка и  да изразите пред СГКК - Стара Загора писмено становище по преписката, с представяне на доказателства.

 

 

 

 

 

Началник на СГКК – Стара Загора:..................................

                                                    (инж. Дияна Балева)

 

 

 

ГА

 

 

 

 

Дата на залепване: 12.06.2018г.