До: ЗЛАТКА ТОДОРОВА РУСКОВА ул. „Искра” №5, гр. Асеновград До: ИВО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ул. „Искра” №5, гр. Асеновград

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: ЗЛАТКА ТОДОРОВА РУСКОВА
ул. „Искра” №5, гр. Асеновград

До: ИВО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ул. „Искра” №5, гр. Асеновград

Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-137297-10.05.2017 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7274-02.10.2017 г., засягащо сгради в имот с идентификатор 00702.519.377, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-7274-02.10.2017 г.

 

 

                                                                              Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                                                                                                  / инж. Никола Бадев /

 

 

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на 15.11.2017 г.

Дата на сваляне от таблото 30.11.2017 г.