До: ЗВЕЗДА ЕФТИМОВА ХРИСТОВА БЛАГОЕВГРАД ЖК „СТРУМСКО” УЛ. „ОГРАЖДЕН” 17, ВХ.Б, АП. 19

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: ЗВЕЗДА ЕФТИМОВА ХРИСТОВА
БЛАГОЕВГРАД
ЖК „СТРУМСКО”
УЛ. „ОГРАЖДЕН” 17, ВХ.Б, АП. 19

Публикация на:: 
Благоевград

УВАЖАЕМИ  Г-ЖО ХРИСТОВА,

 

На основание чл. 49а, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви уведомяваме, че с протокол № 27/06.04.2017 г. на СГКК - ГР. БЛАГОЕВГРАД са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на поземлен имот 23652.728.1, земл. на с. Дренково, общ. Благоевград.

Материалите са на разположение в СГКК - ГР. БЛАГОЕВГРАД.

В 14-дневен срок от обявяването на  това съобщение  можете да направите справка по приетите кадастрална карта и кадастрални регистри в СГКК – ГР. БЛАГОЕВГРАД, както и да подадете писмени възражения за допуснати непълноти или грешки.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 14.11.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 29.11.2017 г.

Длъжностно лице /Е. Николова/ – Мл. експерт `АО`: