До:АНТОАНЕТА ТРИФОНОВА СТОЯНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До:АНТОАНЕТА ТРИФОНОВА СТОЯНОВА

Публикация на:: 
Велико Търново

             В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-51468-09.02.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2204-19.03.2018 г., засягащо имот с идентификатор 36837.501.310, 36837.501.313, 36837.501.315, 36837.501.1445, 36837.501.315.1, 36837.501.315.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

             На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.

 

 

Приложения:

 

Приложения:
1. Заповед № 18-2204-19.03.2018 г.

 

Дата: 10.04.2018 г.               И.д.Началник на СГКК – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………

                                                          / инж. Иван Анастасов, Заповед №РД-20-28/02.04.2018 г. /

 

 

Дата на поставяне на таблото: 10.04.2018 г. 

Дата на сваляне от таблото:  24.04.2018 г.

 

Длъжностно лице:........................................

             /инж. Йордан Пенчев - гл. Експерт/