До:ИВАНКА АНТИМОВА ВОДЕНИЧАРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:ИВАНКА АНТИМОВА ВОДЕНИЧАРОВА

Публикация на:: 
Велико Търново

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-99254-04.04.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2926-26.04.2017 г., засягащо имот с идентификатор 10447.508.483, 10447.508.484, 10447.508.484.1, 10447.511.306, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.

 

 

Приложения:
1. Заповед № 18-2926-26.04.2017 г.
2. Скица – проект №15-181540-21.04.2017 г.

 

 

Дата: 11.05.2017 г.                               Началник на СГКК – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………

                                                                                                                                  /инж. Весела Тодорова/

 

Дата на поставяне на таблото: 11.05.2017 г. 

Дата на сваляне от таблото: 25.05.2017 г.

 

 

Длъжностно лице:........................................

             /инж. Катя Маринова- ст. експерт/