До:ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-146009-02.07.2014 г., подадена на основание  чл. 51, ал. 1, т.2  от Закона за кадастъра и имотния регистър  ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1890-20.03.2017 г., засягащо имот с идентификатор 80409.5996.70, 80409.5996.928, 80409.5996.928.1, 80409.5996.928.2, 80409.5996.928.3, 80409.5996.929, 80409.5996.929.1, 80409.5996.929.2, 80409.5996.929.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-1890-20.03.2017 г.
2. Копие на скица-проект №15-121457-20.03.2017

 

 

 

 

 

Дата: 20.03.2017 г.                                                    Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                       / инж.Д.Величков /

 

 

Дата на залепване на таблото: 04.05.2017 г.