До:СТЕФАН АСЕНОВ СТЕФАНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:СТЕФАН АСЕНОВ СТЕФАНОВ

Публикация на:: 
Велико Търново

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-164235-02.06.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4795-04.07.2017 г., засягащо имот с идентификатор 36837.197.173, 36837.197.176, 36837.197.230, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-4795-04.07.2017 г.

 

Дата: 17.07.2017 г.                                  Началник на СГКК – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………

                                                                                                                             / инж. Весела Тодорова /

 
 

Дата на поставяне на таблото: 17.07.2017 г. 

Дата на сваляне от таблото: 31.07.2017 г.

 

 

Длъжностно лице:........................................

             /инж. Катя Маринова- ст. експерт/