ЕЛИН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ЕЛИН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Публикация на:: 
Велико Търново

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Във връзка със заявление с вх. № 01-317537-12.10.2017 г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със Заповед № 18-7779-18.10.2017 г. на началника на Служба по ГКК Велико Търново, на основание чл.35б, ал.1, т.1 ЗКИР е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот 61861.501.15 в с. Райковци, з-ще Райковци, община Велико Търново, собственост на Петър Илиев Петров за 1/2 идеална част.

Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района е “Ландинвест ВТ” ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-86 от 07.10.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

         Съгласно ЗКИР, в седемдневен срок от получаване на това писмо следва да означите на свои разноски границите на вашите поземлени имоти, в съответствие с актовете за собственост.

Дата на поставяне на таблото: 13.11.2017 г.                        Дата на сваляне от таблото: 21.11.2017 г.

Длъжностно лице: ....................... /инж. Иван Анастасов/

 

С уважение:

инж. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър Велико Търново

 

Заб:     1. Писмото има уведомителен характер. Изпраща се за Ваша информация и сведение, че гореспоменатият заявител започва процедура по създаване на кадастрална карта на ползвания от него имот.

            2. На този етап, в случай че имотните Ви граници са означени (имате ограда помежду си) и нямате спорове, не е необходимо да предприемате други стъпки.

3. Въпросната процедура включва двукратното Ви уведомяване по реда на АПК. Със следващото писмо, което ще получите, ще Ви уведомим, че кадастралната карта е приета. Желателно е да дойдете в СГКК В. Търново и да се запознаете с изготвената карта. В случай, че отразените граници не Ви удовлетворяват, ще можете да подадете възражение срещу приетата карта. За целта е необходимо да носите със себе си документи за собственост.

            4. Процедурата приключва с издаване на заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Работното време на Служба по ГКК Велико Търново е всеки ден от 9.00 до 17.30 часа.