Г-Н КРУМ АТАНАСОВ ГАНЕВ гр.Пловдив 4000, ул.Чарлз Дарвин № 22

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Г-Н КРУМ АТАНАСОВ ГАНЕВ
гр.Пловдив 4000, ул.Чарлз Дарвин № 22

Публикация на:: 
Смолян

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3  на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-63337-07.03.2017 г., подадено на основание чл. 56, ал. 1 от  Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2739-20.04.2017г., засягащо нанасяне на схема на самостоятелен обект в сграда с проектен идентификатор 67653.917.590.2.15, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Съгласно чл.54, ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и по реда на АПК пред Административен съд гр. Смолян, чрез СГКК – гр. Смолян.

 

 

 

        НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                                                      ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

 

 

Дата на поставяне на таблото:16.05.2017 г.