ИВАН ДИМИТРОВ АРХАНГЕЛОВ ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5500

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ИВАН ДИМИТРОВ АРХАНГЕЛОВ
ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5500

Публикация на:: 
Ловеч

На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме ПОВТОРНО, че по повод Заявление вх. № 01-86162-24.03.2017 г. на СГКК гр. Ловеч, с което е поискано изменение на основание чл. 51, ал. 1, т. 2  от ЗКИР, е издадена Заповед № 18-3642-23.05.2017 на Началник на СГКК град Ловеч за заличаване на сграда и нанасяне на съществуваща сграда в имот с идентификатор 43952.507.1567 от одобрената със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК кадастрална карта и регистри за землището на гр. Ловеч, общ. Ловеч, Скица-прокет № 15-236710-23.05.2017 г, ведно с всички материали по преписката, която се намира в СГКК гр. Ловеч, бул. България № 3, ет. 4, тел 068/601677.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото на СГКК град Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия картография и кадастър.

 

Началник на СГКК гр. ЛОВЕЧ:…………………

/ инж. Михаил Киров /

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 19.06.2017 г.

Дата на сваляне от  таблото: 04.07.2017 г.

Длъжностно лице: инж. Васил Кръстев