ИВАН МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ИВАН МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ

Публикация на:: 
Бургас

Постъпило е  заявление с вх.№ 01-116064-02.04.2018 г. в СГКК-Бургас, подадено от Ангелина Николаева Бакларова, с искане за изменение на кадастралната карта на кв.Банево, гр.Бургас, по отношение на имоти с идентификатори 07079.705.1854, 07079.705.1852, 07079.705.1098 и 07079.705.1092,  находящи се в кв.Банево, гр.Бургас, така както е показано на скица-проект №15-258203-25.04.2018 г. на СГКК-Бургас.

            Изменението се състои в промяна на границите между имоти 07079.705.1854 и 07079.705.1852, и между имоти 07079.705.1098 и 07079.705.1092 по съществуващите на място имотни граници. Искането е във връзка с промяна на дворищните регулационни линии по имотни граници, тъй като регулационните сметки не са уредени.

            По стартиралата адм. процедура за изменение на КККР кв.Банево, гр. Бургас на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да изразите писмено становище по преписката.

            В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КРНИ на кв.Банево, гр. Бургас по отношение на имоти с идентификатори 07079.705.1854, 07079.705.1852, 07079.705.1098 и 07079.705.1092, така както е показано на скица-проект №15-258203-25.04.2018 г. на СГКК-Бургас.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

                        НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                    ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 25.05.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 04.06.2018 г.