Изх.№. 20-32149-14.05.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
30.05.2019
До МИЛЕН МИРЧЕВ ИВАНОВ СИЛВА КЪНЧЕВА АБАДЖИЕВА ЦВЕТИНА ЯНКОВА МЛАДЕНОВА БОРИМИРА БАНКОВА ПЕТКОВА „СТРОЙМАГАЗИН“ ЕООД
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

Във връзка със Заявление с рег. № 01-51957-09.02.2018г., подадено от „Строймагазин“ ЕООД за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.702.432, 68134.702.436, 68134.702.445, 68134.702.448, 68134.702.449 и 68134.702.451, находящи се в гр. София, Район Слатина Ви уведомявам, че на основание чл. 56, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 2, т. 5 от АПК административното производство се прекратява.

Производството е започнало по искане на „Строймагазин“ ЕООД, който се е легитимирал като заинтересовано лице с наличен правен интерес въз основа на Нотариален акт № 94, т. LIV, д. 12690 от 28.05.2003г. и Нотариален акт № 122, т. LLLIV, д. 36185 от 03.12.2003г., с които е закупил общо 1698/2858 ид. части от УПИ, чието нанасяне се иска с изменението. След прехвърлянето през 2013г. на част от придобитите ид. части от имота, към момента на започване на административното производство заявителят е притежавал 618/2858 ид. части.

С Възражение рег. № 07-962-23.01.2019г. съсобственикът „РИСК-ЕЛЕКТРОНИК“ ООД е изразил несъгласие с изменението, като е представил Нотариален акт № 148, т. CCXIII, д. 66176 от 27.12.2018г., с който е закупил тези ид. части и заявителят вече не притежава права на собственост в процесния имот.

Съгласно чл. 27, ал. 2 от АПК административният орган е длъжен да проверява и следи за допустимостта на административното производство. По време на висящността на производството е отпаднал правния интерес на заявителя и тъй като неговия правоприемник изрично заявява, че не желае да се процедира изменението, административното производство следва да се прекрати като недопустимо.

На основание чл. 56, ал. 4 от АПК настоящият акт подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на гл. Х, раздел IV от АПК.

 

 

                                      НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

                                                                                 ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

Дата на поставяне на таблото 15.05.2019 г.