Изх.№ 22-154-04.06.2019 г. По преписка: 01-152381-05.04.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
20.06.2019
ДО: ЛЮБОМИР КОЛЕВ ВАСИЛЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

Постъпило е заявление вх. № 01-152381-05.04.2019 г. /наш/, подадено от Йордан Тодоров Димитров, собственик на ид.част от ПИ 53045.501.14 от КККР на гр.Обзор. Исканото изменение  на кадастралната карта на гр.Обзор е по отношение на имоти с идентификатори 53045.501.2, 53045.501.14 и 53045.501.455, така както е показано на скица - проект №15-390060-03.05.2019 г. на СГКК-Бургас.

Заявителят желае да се променят кадастралните граници  на ПИ 53045.501.14 по регулационните линии, в съответствие с границите на УПИ ІІ-49, кв.1 по плана на гр.Обзор. Изменението засяга и границите на ПИ 53045.501.2 и 53045.501.455.

В кадастралния регистър за имот с идентификатор 53045.501.14, като съсобственик  е записан Любомир Колев Василев, с документ за собственост: нот.акт №17, т.18, рег.6060, дело 3560 от 12.09.2017 г. на Служба по вписванията Несебър за ½ ид.ч.

В кадастралния регистър за имоти с идентификатори 53045.501.2 и 53045.501.455 е вписана Община Несебър.

По стартиралата адм. процедура за изменение на КККР на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да изразите писмено становище по преписката.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КРНИ на гр.Обзор по отношение на имоти с идентификатори 53045.501.2, 53045.501.14 и 53045.501.455, така както е показано на скица - проект №15-390060-03.05.2019 г. на СГКК-Бургас.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

                                  НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

Дата на поставяне на таблото: 05.06.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 13.06.2019 г.