Изх.№ 22-29-07.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.02.2019
АНТОАНЕТА АЛЕКСАНДРОВА КРЪСТНИКОВА ОБЩИНА БУРГАС ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА КРЪСТНИКОВА ВЕНЦЕСЛАВА ЦАНКОВА СТЕФАНОВА ИВАН ЦАНКОВ СТЕФАНОВ МАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТРАТИЕВА ИЛКА ТОДОРОВА ЧЕНГЕЛИЕВА ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ СТОЙЧО АТАНАСОВ ВЪЛЧЕВ РАДА ДИМИТРОВА ИВАНЧЕВА ИВАН ЙОВЧЕВ ГЪДЕВ ЯНКА ТОДОРОВА ГЪДЕВА МАРИЯ ХРИСТОВА МАНОВА ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЮ КОЛЕВ СТАНЕВ ЖИВКА ТОДОРОВА МАКЕЛОВА ХРИСТИНА МИЛЧЕВА ВАСИЛЕВА ДИМИТРИНКА МАЛЕШКОВА КАЛОЯНОВА ДИАН МАЛЕШКОВ ДИМИТРОВ ИВАНКА ЕВТИМОВА ИВАНОВА КРАСИМИР КАЛЧЕВ ИВАНОВ МАРГАРИТА ИВАНОВА ЧЕЧОВА ТЕОДОРА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА ВЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМОВА РУСКО ГЕОРГИЕВ МАСЛИНКОВ РАДОСТИНА ПЕТРОВА КРИВОШИЕВА ПЕНКА БАЕВА МАЛЕШКОВА МАРИЯ ЯНКОВА КРИВОШИЕВА ГАЛИНА НИКОЛОВА ВЪЛЧЕВА ВАНЯ ВЛАДИМИРОВА ВЛАДИМИРОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-391726-09.10.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-1223-01.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 07079.612.58, 07079.612.63, 07079.612.63.1,  07079.612.74 по КККР на гр. Бургас, община Бургас, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

         В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- гр. Бургас се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-1223-01.02.2019 г., на Началника на СГКК – гр. Бургас, като от същата се считате уведомени за издадения административен акт.

         На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

                                      ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                ИНЖ. ПЕНКА БЪЧВАРОВА

                                                                                                Съгл. Заповед № РД-20-6/22.01.2019 г.

Дата на поставяне на таблото: 08.02.2019 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 25.02.2019 г.