Изх.№ 24-11781-24.04.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.06.2019
Петър Павлов Петров
Документи: 
Публикация на:: 
Монтана

В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-61785-13.02.2019 г. на Иво Иванов Петров, Роберто Иванов Петров и Евгения Гергова Илиева, и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба № РД-02-20-5  от 15.12.2016 г., на МРРБ документи, със Заповед № 18-4375-23.04.2019 г., на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Вършец, общ.Вършец, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 12961, одобрени със Заповед № РД-18-74 от 24.06.2008 г.,  на изпълнителния директор на АГКК,

 

за поземлен имот с идентификатор 12961.425.180,

с административен адрес: гр.Вършец, ул.„Липа” № 36,

 

състоящо се в промяна в кадастралната карта и кадастралните регистри – делба на поземления имот на два нови поземлени имота с идентификатори 12961.425.786 и 12961.425.787, въз основа на действащия регулационен план на гр.Вършец - кв.”Заножене”, одобрен със Заповед № РД-02-14-172/22.06.1988 г., на МС по ТСУ – за УПИ ІХ-113 и УПИ ХХ-113, кв.121,  съгласно представените документи и проект за изменение на КККР на лице, правоспособно да извършва дейности по кадастъра.

 

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица в Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана.

 

Съгласно чл.54, ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК Монтана, пред Административен съд Монтана, чрез Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана.  

 

 

Дата на залепване на таблото: 11.06.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 26.06.2019 г.

 

 

 

                Началник на СГКК – гр.Монтана: ………………………                                                                                        /инж. К.Гълчанова/