Изх.№ 24-12086-30.04.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.06.2019
Красимира Ангелова Ковачева
Документи: 
Публикация на:: 
Монтана

В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-70466-18.02.2019 г. на Анатоли Димитров Антонов и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба РД-02-20-5  от 15.12.2016 г. на МРРБ документи, със Заповед № 18-4481-25.04.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Лом, общ.Лом, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 44238, одобрени със Заповед № РД-18-5 от 26.01.2009 г., на изпълнителния директор на АГКК,

 

за поземлен имот с идентификатор 44238.243.38,

с административен адрес: гр.Лом, местност „Садовете”,

 

състоящо се в промяна в кадастралната карта и кадастралните регистри – нанасяне на сграда с идентификатор 44238.243.38.10 в поземления имот, въз основа на заснемане на място и съгласно приложените документи, Удостоверение изх.№ 94-00-708/1/ от 01.02.2019 г. за търпимост на строеж,  издадено от главния архитект на община Лом и проект за изменение на КККР на лице, правоспособно да извършва дейности по кадастъра.

 

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица в Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана.

 

Съгласно чл.54, ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК Монтана, пред Административен съд Монтана, чрез Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана.  

 

 

Дата на залепване на таблото: 11.06.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 26.06.2019 г.

 

 

                                                                           Началник служба: …………………….

                                                                                                            / инж.К.Гълчанова /