Изх.№ 24-12945-10.05.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.06.2019
Сашка Константинова Георгиева
Документи: 
Публикация на:: 
Монтана

В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-66902-15.02.2019 г.  на Ангел Велков Илиев и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., на МРРБ документи, със Заповед № 18-4805-09.05.2019 г., на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана,  ЕКАТТЕ  48489,  одобрени   със   Заповед № РД-18-29 от 05.04.2006 год.,  на изпълнителния директор на АК,

 

за сграда с идентификатор 48489.9.208.3,

с административен адрес: гр.Монтана, ул.”Веренишка” № 72,

 

състоящо се в промяна в кадастралната карта и кадастралните регистри – нанасяне на самостоятелни обекти с идентификатори 48489.9.208.3.1 и 48489.9.208.3.2 в сградата, съгласно приложените документи, одобрен архитектурен проект и проект за изменение на КККР на лице, правоспособно да извършва дейности по кадастъра.

 

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица в Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана.

 

Съгласно чл.54, ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК Монтана, пред Административен съд Монтана, чрез Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана.  

 

 

Дата на залепване на таблото: 11.06.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 26.06.2019 г.

 

 

               Началник на СГКК – гр.Монтана: ………………………                                                                                               /инж. К.Гълчанова/