ИЗХ.№ 24-13420-17.05.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.07.2019
До Въльо Александров Вълев
Документи: 
Публикация на:: 
Хасково

ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕДОСТАТЪЦИ В ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

ИЗХ.№ 24-13420-17.05.2019 г.

До Въльо Александров Вълев,

Службата по геодезия, картография и кадастър-Хасково на основание чл. 19, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4/11.10 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и след извършена проверка на проект за изменение на кадастралната 01-203945-10.05.2019 г., Ви уведомява, че:

Представения проект за изменение на КККР, изработен от правоспособно лице по ЗКИР инж. А. Атанасов е във връзка с отстраняване на грешка в КК, състояща се в коригиране на част от западната граница на имот с идентификатор 21052.1015.322 на базата на геодезическо заснемане на съществуващата ограда.

Не е представено удостоверение от община Димитровград за идентичност на имота описан в приложения Нотариален акт № 109 от 13.03.1964г. на Димитровградски народен съд.

Не е  представено заверено копие от одобрения план на Димитровград кв.Раковски описан в  Нотариален акт № 109 от 13.03.1964г. на Димитровградски народен съд.

       Не е предствавена комбинирана скица на имот с идентификатор 21052.1015.322 от Община Димитровград с данни за приложена/неприложена  регулация.

В 14 – дневен срок от получаване на настоящото уведомление следва да представите необходимите документи.

Удостоверението може да бъде издадено и изменението да бъде процедирано след изпълнение на посочените условия.

Срокът за издаване на удостоверението спира да тече до изпълнение на посочените условия.

При непредставяне на исканите документи и/или неизпълнение на условията в посочения срок, на основание чл. 19, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-4/11.10 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, преписката по заявление вх. № 01-203945-10.05.2019г. ще бъде прекратена и проектът ще бъде архивиран. Платената такса не подлежи на възстановяване.

 

 

ИЗГОТВИЛ:                                                ПОДПИС: ......................................

инж. Павлина Бонева                                инж. Валентина Трайкова - началник СГКК-Хасково

 

 

Дата на поставяне на таблото: 10.07.2019

Дата на сваляне от таблото: 25.07.2019