Изх.№ 24-13705-22.06.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
28.09.2018
До Камелия Дойчинова Николова
Документи: 
Публикация на:: 
Монтана

В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-161670-04.05.2018 г. на Тодор Иванов Тодоров и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба РД-02-20-5  от 15.12.2016 г. на МРРБ документи, със Заповед № 18-5116-21.06.2018 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Берковица, общ.Берковица, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 03928, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008 г.,  на изпълнителния директор на АГКК,

 

за сграда с идентификатор 03928.509.40.1,

с административен  адрес: гр.Берковица, ул.”Елин Пелин” № 14,

 

състоящо се в промяна в кадастралната карта и кадастралните регистри – нанасяне на самостоятелни обекти с идентификатори 03928.509.40.1.1, 03928.509.40.1.2 и 03928.509.40.1.3 в сградата, съгласно приложените документи, Удостоверение за търпимост на строеж № ИУТИ-94-00-8365 (6) от 14.12.2013 г., издадено от главния архитект на община Берковица одобрено архитектурно заснемане и проект за изменение на КККР на лице, правоспособно да извършва дейности по кадастъра.

 

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица в Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана.

 

Съгласно чл.54, ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК Монтана, пред Административен съд Монтана, чрез Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана.  

 

 

Дата на залепване на таблото: 13.09.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 28.09.2018 г.

 

 

 

                                                                               Началник служба: …………………….

                                                                                                  / инж.К.Гълчанова /