Изх.№ 24-14807-06.07.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
21.07.2018
ДО Г-Н МИТКО АСЕНОВ ПЕТКОВ гр.Хасково, ул.Захари Стоянов (Т.Паунова) №76
Документи: 
Публикация на:: 
Смолян

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че по постъпило заявление вх.№ 01-188221-25.05.2018г. от г-н Асен Асенов Плахов е започнато производство по отстраняване на явна фактическа грешка в одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти на село Глогино, община Баните, област Смолян.

Изменението се състои в нанасяне на липсващи сгради (една жилищна и две селскостопански сгради) в поземлен имот с идентификатор 15117.2.167 (стар № 000838 ), върху който е възстановена собствеността на Вашия наследодател Асен Огнянов Плахов.

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в 7 -дневен срок от получаване на настоящото съобщение, Ви се предоставя възможност да прегледате документите по преписката за изменение, да изразите становище, както и да направите писмени искания и/или възражения.

Производството по отстраняване на явна фактическа грешка ще продължи с одобряване на изменението по реда на чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър с издаване на заповед на началника на СГКК в 7-дневен срок от изтичане на предоставената Ви  възможност по чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК.

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                                                                                                     ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

 

Дата на поставяне на таблото:06.07.2018 г.