Изх.№ 24-19933-05.09.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
20.10.2018
До Николина Тошева Иванова
Публикация на:: 
Монтана

В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-165314-09.05.2018 г. на Емилия Георгиева Тодорова и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба РД-02-20-5  от 15.12.2016 г. на МРРБ документи, със Заповед № 18-7460-04.09.2018 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с.Замфирово, общ.Берковица, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 30301, одобрени със Заповед № РД-18-563/23.10.2017 г.,  на изпълнителния директор на АГКК,

 

за  поземлен имот  с  идентификатор  30301.301.250,

с административен адрес: с.Замфирово, ул.„Веслец” № 11,

 

състоящо се в промяна в кадастралната карта и кадастралните регистри – нанасяне на поземлен имот с нов идентификатор 30301.301.846, попадащ върху част от цитирания по-горе поземлен имот, като се образуват два поземлени имата с идентификатори 30301.301.846 и 30301.301.847, въз основа на Решение от 26.04.1990 г. на Районен съд гр.Берковица по гр.дело № 20/1990 г., в съответствие с регулационния план на с.Замфирово, одобрен със Заповед 762 от 15.04.1963 г., на кмета на община Берковица – за УПИ ІV-550, кв.34, представените към заявлението документи и проект за изменение на КККР на лице, правоспособно да извършва дейности по кадастъра.

 

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица в Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана.

 

Съгласно чл.54, ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК Монтана, пред Административен съд Монтана, чрез Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана.  

 

 

Дата на залепване на таблото: 05.10.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 22.10.2018 г.

 

 

                                                                               Началник служба: …………………….

                                                                                                  / инж.К.Гълчанова /