Изх.№ 24-20276-12.09.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.09.2018
До АНТОАНЕТА ЛУКАНОВА КОЛЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

Със Заявление рег. № 01-261280-04.09.2015 г. на ВАЛЕНТИН ФИЛИПОВ СПАСОВ е заявено искане за изработване на проект за промяна на кадастралната карта и кадастралните регистри, изменение на кадастралните данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти, издаване на скица - проект за поземлени имоти с идентификатори 68134.1500.1652 и 68134.1500.1132 по кадастралната карта на район Искър, община Столична.

На основание чл.53, ал.3 от ЗКИР и съгласно приложената скица - проект  по чл.62, ал.1 от Наредба № 3/28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадасталните регистри е издадена скица - проект № 15-465146-27.10.2015 г. във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Със заявление рег. № 07-6851-30.05.2018 г. ВАЛЕНТИН ФИЛИПОВ СПАСОВ е поискал прекратяване на административното производство.

С оглед гореизложеното и на основание чл.56, ал.1 от АПК прекратявам административното производство по заявление рег. № 01-261280-04.09.2015 г.

За прекратяване на производството на заинтересованите страни следва да се съобщи по реда на ГПК.

Актът за прекратяване на административното производство може да бъде обжалван пред АССГ по реда на глава десета, раздел IV от АПК в 14 дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 14.09.2018 г.